Date

PVR MGF GURGAON

PVR Vasant Vihar

PVR Faridabad

PVR Prasant Vihar

Audi 5

Audi 6

19 Feb

——

——

9.30 -11.00 am

——

9.30 -11.00 am

21 Feb

——

——

——

9.30 -11.00 am

9.30 -11.00 am

26 Feb

9.30 -11.00 am

9.30 -11.00 am

——

9.30 -11.00 am

9.30 -11.00 am

28 Feb

9.30 -11.00 am

9.30 -11.00 am

——

9.30 -11.00 am

9.30 -11.00 am